بەرگی یەکەم بەشی یەکەم

بەرگی یەکەم بەشی دووەم

بەرگی دووەم بەشی یەکەم

بەرگی دووەم بەشی دووەم

بەرگی سێیەم بەشی یەکەم

بەرگی سێیەم بەشی دووەم

بەرگی چوارەم بەشی یەکەم

بەرگی چوارەم بەشی دووەم

بەرگی پینجەم بەشی یەکەم

بەرگی پینجەم بەشی دووەم

بەرگی شەشەم بەشی یەکەم

بەرگی شەشەم بەشی دووەم

بەرگی حەوتەم