بەرگی یەکەم

بەرگی دووەم

بەرگی سێیەم

بەرگی چوارەم بەشی یەکەم

بەرگی چوارەم بەشی دووەم

بەرگی پێنجەم بەشی یەکەم

بەرگی پێنجەم بەشی دووەم

بەرگی شەشەم بەشی یەکەم

بەرگی شەشەم بەشی دووەم

بەرگی حەوتەم بەشی یەکەم

بەرگی حەوتەم بەشی دووەم

بەرگی هەشتەم بەشی یەکەم

بەرگی هەشتەم بەشی دووەم

بەرگی نۆیەم بەشی یەکەم

بەرگی نۆیەم بەشی دووەم

بەرگی دەیەم

بەرگی یازدەیەم بەشی یەکەم