ناسنامەی لقی حقووقی دارولفنوونی عوسمانیی مەعرووف جیاوک ١٩١٩